Zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.  publikujemy zasady refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Jak uzyskać refundacje NFZ?

1 Krok: Wizyta u lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie do lekarza laryngologa.

2 Krok: Lekarz laryngolog przygotowuje wniosek na refundację na aparaty słuchowe i wkładki uszne, na podstawie wyników badania słuchu wystawia „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, które jest podstawą do ubiegania się o refundację na aparaty słuchowe w NFZ.

3 Krok: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” należy złożyć do odpowiedniego oddziału NFZ w celu przyznania refundacji na aparaty słuchowe.

4 Krok: Zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa i zaakceptowane przez NFZ można zrealizować w punkcie protetycznym, gdzie wykwalifikowany personel na podstawie testu słuchu dopasuje odpowiedni aparat słuchowy.

Możliwość uzyskania refundacji bez wychodzenia z domu – COVID 19

W związku z obecną sytuacją spowodowaną przez COVID-19, wniosek refundacyjny można uzyskać telefonicznie, podczas teleporady u lekarza laryngologa. Wizyta w gabinecie lekarza oraz w oddziale NFZ nie jest już konieczna.

Warunki refundacji na aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne:

Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych na dwoje uszu możliwe jest przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu.

Uwaga: Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych na dwoje uszu możliwe jest przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu.

Osoby powyżej 26. roku życia

Osoby poniżej 26. roku życia (uczące się)

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

Warunki refundacji na aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne:

Osoby powyżej 26. roku życia

Osoby poniżej 26. roku życia (uczące się)

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

Warunki refundacji na Systemy FM wspomagające słyszenie:

Dodatkowo osoby posiadające już uprawnienia do dofinansowania NFZ i mające:

Ustaloną przez ZUS grupą inwalidzką/stopniem niezdolności do pracy lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności spełniające kryterium dochodowe (zgodne z wytycznymi zawartymi w Dz. U. z 2015 roku, poz. 926) mogą ubiegać się o refundację zakupu aparatu słuchowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) zgodnie z obszarem zamieszkania. Szczegółowych informacji na ten temat wysokości refundacji można szukać w bezpośrednio ośrodkach PCPR lub MOPS zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania. W miarę naszych możliwości nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z ich aktualną wiedzą.

Link do wyszukiwarki PCPR: http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Materiały do pobrania: załącznik PCPR

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wprowadzone zostały się cztery zmiany:

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).