Refundacja aparatów słuchowych – NFZ i PFRON

Ile wynosi refundacja z NFZ i PFRON? Jak je otrzymać?

Od 2014 roku w Polsce obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie. W związku z tym lekarz laryngolog oraz inni specjaliści mogą wypisać wniosek na dofinansowanie z NFZ. Firmy MARMED S.A. i TJaudio sp. z o.o. mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc nasze produkty mogą być objęte dofinansowaniem.
Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Narodowy Fundusz Zdrowia
Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - NFZ

Warunki refundacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - NFZ

Refundacja NFZ dla osób poniżej 26 roku życia

 • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne: refundacja obejmuje kwotę 3.000 PLN na jeden aparat (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 30 dB HL, raz na 3 lata
 • indywidualna wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 60 PLN, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, za każdym razem zgodnie z zaleceniami lekarza
 • system FM wspomagający słyszenie: refundacja obejmuje kwotę 3.850 PLN, przysługuje w przypadku wad słuchu utrudniających zrozumienie mowy, raz na 5 lat
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: kwota refundacji przez NFZ: 3.000 PLN / raz na 3 lata

Refundacja NFZ dla osób powyżej 26 roku życia

 • aparat słuchowy ma przewodnictwo powietrzne: refundacja obejmuje kwotę 1.050 PLN na jeden aparat (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, raz na 5 lat
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 PLN, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, raz na 5 lat
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: kwota refundacji przez NFZ: 2 100 PLN / raz na 5 lat

Refundacja NFZ dla osób represjonowanych

 • aparat słuchowy ma przewodnictwo powietrzne:refundacja obejmuje kwotę 1.500 PLN na jeden aparat (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe), niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, raz na 5 lat
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 PLN, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, raz na 5 lat
 • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne: kwota refundacji przez NFZ: 3 000 PLN / raz na 5 lat
 • wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji

Przydatne linki
Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - PFRON

Warunki refundacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - PFRON
Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie aparatów słuchowych ze środków PFRON. Wielkość dofinansowania nie jest stała i zależy od powiatu oraz okresu w którym osoba z niedosłuchem stara się o refundację. W zależności od miejsca zamieszkania, środki PFRON wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
Więcej

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wprowadzone zostały się cztery zmiany:

 • zniesione okresy użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Przydatne linki
Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Warunki refundacji

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Logo - Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

Dofinasowania dedykowane są dla kombatantów, sybiraków, weteranów, osób represjonowanych przez system komunistyczny i cywilnych ofiar działań wojennych.

 • aparat słuchowy: refundacja obejmuje kwotę do 5 000 zł na jeden aparat słuchowy, lub do 10 000 zł na dwa aparaty słuchowe. Niedosłuch musi przekraczać 40 dB HL, wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji
 • wkładka uszna: refundacja obejmuje kwotę 50 zł, przysługuje w przypadku wymogu jej używania, raz na 5 lat
Przydatne linki

Droga do uzyskania refundacji

1.

W pierwszej kolejności należy zbadać słuch, np. w jednym z naszych gabinetów w którym badania wykonywane są zawsze bezpłatnie.

2.

Następnie udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do odpowiedniego specjalisty (lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: laryngologii; audiologii i foniatrii; audiologii; otolaryngologii; otolaryngologii dziecięcej; otorynolaryngologii).

3.

Kolejnym krokiem jest wizyta u lekarza laryngologa (lub innej wymienionej powyżej specjalizacji), na którą zabieramy wyniki badań słuchu oraz skierowanie.

4.

Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy, wkładkę uszną lub system FM wspomagający słyszenie.

5.

Zlecenie potwierdza lekarz w trakcie wizyty, korzystając z systemu informatycznego NFZ, dzięki czemu można je bezpośrednio realizować u protetyka słuchu, bez potrzeby dostarczania go do oddziału/delegatury NFZ. W przypadku jeśli lekarz nie ma dostępu do systemu informatycznego NFZ, otrzymane zlecenie należy złożyć w oddziale/delegaturze NFZ osobiście lub korzystając z pomocy innej osoby oraz za pomocą poczty tradycyjnej. NFZ zachęca, aby zlecenia do potwierdzenia przesłać z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. skan/email/fax). Może to zrobić osoba starająca się o refundację, lekarz lub protetyk słuchu. Po potwierdzeniu prawa do refundacji NFZ przesyła informację zwrotną z numerem zlecenia nadanym przez system informatyczny, co umożliwia jego realizację u protetyka słuchu.

6.

Ostatnim krokiem jest powrót do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania słuchowego – aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemów FM wspomagających słyszenie.

Chcesz wiedzieć czy Twój niedosłuch kwalifikuje się do refundacji aparatów słuchowych?