Polityka Prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

W zależności od sytuacji, Administratorem danych osobowych jest:

 1. Tjaudio sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach na os. Pogodnym 53 (dalej: Administrator lub Tjaudio) – w zakresie danych kontrahentów tej spółki, osób kontaktujących się z Tjaudio oraz danych osobowych klientów Tjaudio;
 2. Marmed S.A. z siedzibą w Gorlicach przy ulicy Sienkiewicza 36 (dalej: Administrator lub Marmed) – w zakresie danych kontrahentów tej spółki, osób kontaktujących się z Marmed oraz danych osobowych klientów Marmed;
 3. Marmed S.A. z siedzibą w Gorlicach wspólnie z Tjaudio sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach – w zakresie prowadzenia postępowań rekrutacyjnych (dalej: Współadministratorzy).

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  Klienci (Imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i numer PESEL).

* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 

 • Współadministratorzy: Ze względu na fakt, iż Tjaudio ogłasza oraz organizuje postępowania rekrutacyjne wspólnie z innym podmiotem, w zakresie danych kandydatów do pracy Współadministratorami są Tjaudio z o.o. z siedzibą w Plewiskach na os. Pogodnym 53 (Plewiska; 62-064) oraz Marmed S.A. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 36 (Gorlice; 38-300) (dalej: Współadministratorzy).
 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody – podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w pozostałym zakresie na podstawie zgody – o ile zgoda została wyrażona (art. 6 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Współadministratorów w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez Współadministratorów dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczony od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
 • Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Współadministratorzy co do zasady nie przekazują danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Współadministratorzy będą wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Współadministratorzy nie podejmują decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

 

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane:
  • dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (art. 6 1 lit. b RODO*),
  • w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT, wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane:
  • dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Administrator oraz realizacji łączących strony umów.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane będą również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail/numer telefonu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Administratora.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej
 • Przekazywanie danych poza EOG: Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

 

Klienci

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (art. 6 1 lit. b RODO*),
  • w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowości i finansów oraz w zakresie rozliczenia ewentualnych dofinansowań/dotacji do zakupu oferowanych produktów (art. 6 ust. 1 c RODO),
  • w celu prowadzenia kartoteki dot. wizyt oraz pozyskiwania informacji niezbędnych do kalibracji aparatu słuchowego – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, o ile została ona wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail lub numeru telefonu, zgodnie z treścią udzielonej zgody na przesyłanie informacji handlowych lub na prowadzenie marketingu bezpośredniego, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu przesyłania na numer telefonu informacji z przypomnieniem o terminie zbliżającej się wizyt, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest Podanie danych osobowych wymaganych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Administratora moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Tjaudio sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach
Os. Pogodne 53
62-064 Plewiska
Adres e-mail: centrala@tjaudio.pl

Dane kontaktowe administratora danych:

Marmed S.A. z siedzibą w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 36
38-300 Gorlice
Adres e-mail: aparatysluchowe@marmed.pl

 

 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski
Adres e-mail: iod@tjaudio.pl

 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski
Adres e-mail: iod@marmed.pl